Näytteenotto ja mittaus

Ympäristömittauksia ja näytteenottoja on saatavilla mm. seuraavia:

– Pohjavesinäytteenotto mm. maa-ainestenottoalueilla ja ympäristöluvanvaraisten toimintojen yhteydessä. Meillä on uusi rosteripumppu, jolla voidaan ottaa pohjavesinäytteitä sameammistakin pohjavesistä.

– Jätevesinäytteenotto ja jätevesien seuranta, kuten pH, lämpötila, redox-potentiaali (ORP), happi (DO) ja johtokyky (sähkönjohtavuus)

– Kiinteiden jätteiden näytteenotto, kuten betonijätteen näytteenotto (MARA- ja MASA-asetusten mukaiset selvitykset)

– Vesinäytteenotto mm. turvesoilla ja myös ojien virtaamamittaus

– Melumittaus (äänitasomittaukset, ympäristömelumittaukset) ja melumallinnusten hankinta

– Radonmittaus (rakennusten sisäilman terveellisyys)

 

Ympäristönäytteenottajan pätevyys

Meillä on ympäristönäytteenottajan pätevyys SYKEn myöntämänä, ympäristönäytteenottajan pätevyys erikoispätevyyden alana vesinäytteenotto ja mittaus. Ympäristöluvissa vaaditaan usein näytteenottajalta tätä pätevyyttä. Näytteiden analysointi suoritetaan aina akkreditoidussa ympäristölaboratoriossa. Pystymme myös epävirallisesti mittaamaan itse ilman laboratorion käyttöä mm. ORP, happi, johtokyky, lämpötila ja pH.

 

Pohjavesinäytteenotto

Pohjavesiputkista ja pohjavesikaivoista näytteen ottaminen vaatii tähän tarkoitukseen soveltuvat välineet pätevyyden lisäksi. Voimme ottaa näytteitä pohjavesiputkista, pumppumme kestää myös kiintoainespitoisempaa vettä. Pohjavesinäytteiden analysointi suoritetaan aina akkreditoidussa ympäristölaboratoriossa. Teemme myös pohjaveden pinnanmittauksia putken päästä pohjaveteen. Putken pää tulee olla sidottuna valtakunnalliseen koordinaattijärjestelmään, jolloin arvot saadaan mittoina meren pinnasta.

 

Esimerkkinä maa-ainesluvassa voi olla lupamääräys, jossa näytteenottoa ja analysointia vaaditaan seuraavasti:

Maa-ainesten oton vaikutusta pohjaveden laatuun tulee seurata asennettavasta uudesta havaintoputkesta ja ottamisalueen eteläpuolella sijaitsevasta tarkkailukaivosta. Ennen toiminnan aloittamista ja sen jälkeen kolmen vuoden välein näytteistä on analysoitava lämpökestoiset koliformiset bakteerit, aistinvarainen arviointi, alkaliniteetti, alumiini, ammonium (vain alkunäytteestä, mikäli aineelle ei todeta kohonnutta pitoisuutta), fluoridi (vain alkunäytteestä, mikäli aineelle ei todeta kohonnutta pitoisuutta), happi, kloridi, KMnO4-luku, kokonaiskovuus, lämpötila, mangaani, nitraatti, pH-luku, rauta, sameus, sulfaatti, väri, TVOC ja mineraaliöljy.

Joka vuosi näytteistä on analysoitava lämpökestoiset koliformiset bakteerit, aistinvarainen arviointi, KMnO4-luku, pH-luku, sähkönjohtavuus, happi, kovuus, kloridi, sulfaatti, sameus, rauta, mangaani ja mineraaliöljy.

Pohjaveden pinnantaso ottamisalueella on mitattava uudesta asennettavasta pohjavesiputkesta ja ottamisalueen eteläpuolella sijaitsevasta tarkkailukaivosta kolmen kuukauden välein (helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa).

 

Maanäytteenotto

Uuden MARA- ja MASA-asetuksen myötä rakennustuotteiden käyttö maanrakentamisessa vaatii näytteenottoa ja analysointia aineksen osalta, jotta se voidaan osoittaa puhtaaksi ja soveltuvaksi ko. käyttökohteeseen. Suoritamme näitä rakennusjätteiden, kuten betonijätteiden, ja muiden kiinteiden jätteiden näytteenottoa ja toimitusta laboratorioon analysoitavaksi.

 

Jätevesimittaukset

Jätevesinäytteenottoja tarvitaan prosessien seurannassa ja puhdistustulosten selvittämisessä. Jätevesinäytteenotot perustuvat yleensä ympäristölupaan tai vastaavaan lupaan. Jätevesiprosessien seurannalla voidaan selvittää toimimattomuuden syitä tai mittauksia voidaan tarvita myös tuotekehitykseen. Virtaamamittaukset ovat tarpeellisia esimerkiksi ravinnemäärien selvittämisessä. Ympäristölupiin asetetaan usein velvoitteta mittauksista ja näytteenotoista sekä niihin liittyvistä tarkkailusuunnitelmista.

 

Meluselvitykset

Ympäristömelumittauksia tarvitaan usein ympäristölupahakemusten valmistelussa, kun meluselvitys tulee laadittavaksi. Meluselvityksiä tehdään melumittauksina myös toiminnan seurannasta ja meluarvoissa pysymisen selvittämiseksi. Suunnittelemme myös lupahakemusten laadinnassa toimintaa yhdessä meluselvityksen laatijan kanssa siten, että toiminta aiheuttaa mahdollisimman vähän häiriötä naapurustolle ja toimintaa suunnittelemalla myös pystytään noudattamaan melumääräysten ohje- ja raja-arvoja.

 

Kysy lisää.