Ympäristölupahakemus

Kalasääksen pesäpuu

Ympäristöselvitykset ovat olennainen ja tärkeä osa ympäristölupahakemusta

Ympäristölupahakemus kannattaa laatia hyvissä ajoin ennen toiminnan suunniteltua aloitusajankohtaa. Ympäristölupahakemuksen käsittelyaika on viranomaisesta riippuva ja voi olla lyhimmillään kolme kuukautta ja pisimmillään jopa kaksi vuotta, mutta keskimäärin noin puolisen vuotta. Lisäksi tulevat mahdolliset valitusoikeuskäsittelyt, jotka yksinään voivat viedä aikaa noin 1-3 vuotta. Ympäristölupahakemuksen laadinnassa on tärkeää suunnitella ja havaita tärkeitä käsittelyyn ja luvan saamiseen liittyviä seikkoja ja aloittaa valmistelu riittävän ajoissa.

Ympäristölupahakemuksen laadinnan yhteydessä asiantuntijamme tarkastelee lisänä luvan myöntämisen edellytysten täyttymistä, ympäristövaikutuksia ja tutkitaan kustannuksia aiheuttavia osa-alueita. Samalla pyritään huomioimaan naapurusto, jotta toiminnasta ei aiheutuisi sanottavissa olevaa haittaa. Tarkoituksena on tuottaa ympäristölupahakemus suunnitelmineen ja selvityksineen, jonka käsittely viranomaisessa olisi nopeaa ja sujuvaa. Toiminnanharjoittajalle ei ole edunmukaista, jos toiminnan aloittamiseen kuluu hakemuksen käsittelyn viivästymisen vuoksi vuosi tai kolme. Kohtuuttomat ympäristölupamääräyksetkään eivät ole edunmukaisia, jos niiden toteuttamiseen kuluu suuri osa liikevaihdosta.

Asiantuntijamme tuntee viranomaistoiminnan ja valitusoikeuksien käsittelyjä, ja on siten menestyksellisesti hoitanut asiakkaidensa hakemukset tai valitukset/oikaisuvaatimukset. Ympäristölainsäädännön tulkinnan lisäksi arvioimme muitakin seikkoja asioiden käsittelyn jouduttamisessa.

Ennen hakemuksen laatimista teemme myös hankkeen alustavan suunnitelman perusteella alkukartoituksia siitä, että onko hanke toteuttamiskelpoinen ja millä edellytyksillä.

Luvan saamisen jälkeen teemme tarkkailua ja näytteenottoja sekä toimimme projektikohtaisena tai jatkuvana ympäristöpäällikkönä (neuvonantajana).

Palvelujen kattavuus

Projektikohtaisen ympäristölupahakemuksen laatimisen lisäksi palveluja on saatavilla vastineiden laadintaan, oikaisuvaatimuksiin ja muihin hakemuksen vireilläoloajan hallinnollisiin asioihin aina ympäristöluvan saamiseen asti. Ympäristölupahakemukseen liittyen voidaan tehdä mittauksia ja laatia suunnitelmia. Ympäristölupahakemukseen sisällytetään toimialan mukaan tarkkailusuunnitelma ja näytteenottosuunnitelma.

Ympäristöluvan muuttaminen

Voimassaolevaan lainvoimaiseen ympäristölupaan voidaan myös hakea muutosta. Muutosta voidaan hakea, mikäli toiminnassa on tapahtunut olennaisia muutoksia ja muutosta voidaan hakea myös lupamääräyksiin. Kussakin tapauksessa tarkastellaan erikseen kannattaako muutosta hakea ja millä perusteilla. Muutoshakemuksen valmistelu voi vaatia päästöjen analysointia ja riskien arviointia, tms.

Ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen

Toistaiseksi voimassaolevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamiseksi tulee määrävälein – yleensä 10 vuoden välein – toimittaa lupaviranomaiselle hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi. Tällainen lupahakemus käsitellään soveltuvin osin, kuten uusi ympäristölupahakemus. Lähinnä hakemuksessa ilmoitetaan muutokset ja viranomainen tarkastelee omalta osaltaan muuttunuttu lainsäädäntöä ja muuttaa tarpeen mukaan muutosta tarvittavat lupamääräykset tai lisää niitä. Luvan myöntämisen edellytykset tulee täyttää tässäkin vaiheessa, mutta jos ympäristölupa on aikanaan saatu, niin toiminnan muutokset harvemmin ovat sellaisia, joiden perusteella toiminta muuttuisi niin paljon, että lupaa ei enää voitaisi myöntää. Muutoinkin pääsääntöisesti ympäristöluvat myönnetään.

murskaus

Ympäristöluvanvaraisuus

Asiakkaan toiminnan luvanvaraisuus tarkistetaan aina toimeksiannon alussa. Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa. Ympäristönsuojeluasetuksella luvanvaraisiksi on säädetty (alakohdat ovat asetuksessa):

 1. metsäteollisuus
 2. metalliteollisuus
 3. energian tuotanto
 4. kemianteollisuus
 5. kemikaalien tai polttoaineiden valmistus, varastointi, käyttö tai käsittely
 6. haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävä toiminta
 7. malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto
 8. mineraalituotteiden valmistus
 9. nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely
 10. elintarvikkeiden tai rehujen valmistus
 11. eläinsuojat tai kalankasvatus
 12. liikenne
 13. jätevesien käsittely ja jätehuolto
 14. muu toiminta:
  1. ulkona sijaitseva ampumarata
  2. pysyvä, ulkona sijaitseva laitosmainen suihkupuhalluspaikka
  3. kiinteä eläintarha tai huvipuisto
  4. krematorio ja pieneläinten polttolaitos

Edellä tarkoitettuun ja sitä vähäisempi toiminta on ympäristöluvanvaraista, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Ympäristölupa on lisäksi oltava:

 1. toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista eikä kyse ole vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta
 2. jätevesien johtamiseen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai noron pilaantumista
 3. toimintaan, josta saattaa aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta
 4. jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen laitos- tai ammattimaiseen käsittelyyn
 5. öljyn ja kaasun etsintäporaukseen ja esiintymän hyväksikäyttöön

Ympäristöluvanvaraisuus tulee ympäristönsuojelulaista ja ympäristönsuojeluasetuksesta. Myös jätelaki ja jäteasetus ovat määritelleet tai tarkentaneet ympäristöluvanvaraisia toimintoja. Vesilaissa määritellään vesilain mukaisen luvan tarvitsevat toiminnot tai hankkeet. Suurin osa näistä laeista ja asetuksista on muuttunut lähivuosina ja tulevat muuttumaan kokonaan, jolloin luvanvaraisia toimintoja on supistettu.

Meiltä tarkistamalla voitte jo yhden puhelinsoiton perusteella tarkistaa toimintanne ympäristöluvanvaraisuuden. Perusneuvonta on maksutonta, mutta tarkemmasta asiantuntijaneuvonnasta laskutamme sopimuksen mukaan.

Ympäristölupakäsittelyn vaiheet

 1. Ympäristölupahakemus tehdään kirjallisesti ympäristönsuojeluasetuksessa määrätylle lupaviranomaiselle. Lupaviranomaisia ovat aluehallintovirasto ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.
 2. Ympäristölupaviranomainen tarkastaa ympäristölupahakemuksen sisällön ja käy tarvittaessa tarkastuksella, jotta se on laissa ja asetuksessa mainittujen sisältövaatimusten mukainen.
 3. Riittävän täydellisen ympäristölupahakemuksen saadessaan ympäristölupaviranomainen kuuluttaa hakemuksen 30 päivän ajan. Kuulutus pidetään ilmoitustaululla ja yleensä hakemuksen vireilläolosta tiedotetaan alueella leviävässä sanomalehdessä. Lisäksi hankkeen vaikutusalueella oleville asukkaille ja viranomaisille tiedotetaan erikseen.
 4. Kuulutusaikana ympäristölupahakemuksesta varataan tilaisuus tehdä muistutuksia tai mielipiteitä.
 5. Kuulutusaikana tulleet muistutukset, mielipiteet ja lausunnot toimitetaan toiminnanharjoittajalle tiedoksi ja annetaan niihin vastineenantomahdollisuus.
 6. Lupaviranomainen tekee päätöksen ympäristönsuojelulain mukaisesti huomioimalla annetut muistutukset, mielipiteet ja lausunnot.
 7. Lupapäätös kuulutetaan 30 päivän ajan. Kuulutusaikana ympäristölupapäätöksestä voidaan haitankärsijänä tai luvanhakijana valittaa.
 8. Valitukset asetetaan nähtäville ja toimitetaan Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä valitetaan.
 9. Lupaviranomainen perii ympäristölupapäätöksestä hakijalta maksu oman taksansa mukaisesti.
Ympäristölupamenettely

Ympäristölupamenettely

Ympäristölupahakemus – lomakkeet

Maatalouden eläinsuojat – lomakkeet

Ympäristöluvan saamisen kompastuskivi

On siis ensiarvoisen tärkeää tehdä hyvä ympäristölupahakemus selvityksineen ja suunnitelmineen. Toiminnanharjoittajan tulee lain mukaan tuntea toimintansa ympäristövaikutukset ja toimia haitallisten ympäristövaikutusten syntymisen estämiseksi tai vähentämiseksi. Ympäristöluvan käsittelyssä tarkastellaan ympäristöluvan myöntämisen edellytyksiä ja jos ne eivät täyty, niin ympäristölupaa ei myönnetä. Alkukartoitus toiminnan sijoittumismahdollisuuksista on yleensä kannattavaa toteuttaa.

Myönteinen ympäristölupa

Viranomainen myöntää luvan, mikäli toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai kohtuutonta haittaa naapureille. Toiminnalle asetetaan lupamääräyksiä, joilla ympäristöluvan myöntämisen edellytykset tarvittaessa täytetään.

Lupamääräykset tulevat yleensä päästöjen rajoittamiseen pintavesiin, pohjaveteen, maaperään ja ilmaan. Päästöt voivat koskea mm. melua, pölyä, hajua ja jätteitä. Yleisesti toiminnanharjoittajalle määrätään tarkkailu- ja raportointivelvoitteita.

Ympäristöluvan voimassaolo

Ympäristöluvat myönnetään pääsääntöisesti toistaiseksi voimassaolevana. Toistaiseksi voimassaolevan ympäristöluvan lupamääräykset tarkistetaan luvassa määrätyin määrävälein. Määräaikainen lupa on voimassa määrätyn määräajan.