Jätevesisuunnitelma

Omakotitalon tai mökin jätevesisuunnitelma tarvitaan kaupungin (verkoston) ulkopuolella. Jätevesisuunnittelu on pakollinen, kun jätevesijärjestelmää saneerataan tai uusitaan. Jätevesisuunnitelma liitetään toimenpidelupa- tai rakennuslupahakemukseen. Annetusta toimenpidelupapäätöksestä on kolme vuotta aikaa suorittaa toimenpiteet. Rakennuslupa on voimassa viisi vuotta.

aWater puhdistamo ilmastus

Ilmastusta

Meiltä saatte A-suunnittelijapätevyyden omaavan jätevesisuunnittelijan kiinteistöllenne jätevesijärjestelmän suunnittelemaan. Suunnittelemme paljon asuinkiinteistöjen jätevesijärjestelmiä, mutta myös erikoisempia kohteita, kuten leirikeskuksia, maitotiloja, tms. Tarvittaessa saatte myös KVV-työnjohdon jätevesijärjestelmän asentamiseen. Voimme myös antaa tarjouksen tuotteistanne.

Jätevesijärjestelmän muutostöissä voimme myös antaa alkuarvion ennen suunnittelun aloitusta siitä, että minkälainen järjestelmä kohteeseen on mahdollista toteuttaa ja millä edellytyksillä. Jätevesisuunnittelutyömme toteutamme siten, että suunnitelma on rakennusvalvonnassa hyväksyttävissä.

Jätevesityöstä – jätevesisuunnittelustakin – saa kotitalousvähennystä.

Biokem

Tehdasvalmisteisen puhdistamon tyhjennysyhde

Jätevesi – pesuvesi, vessavesi – kaikki jätevedet, kun määrä ei ole vähäinen tulee käsitellä ja puhdistaa.

 

aWater -puhdistamot

Meillä on myös kehitetty kaivopuhdistamo/ laitepuhdistamo aWater -tuoteperhe, joka voidaan suunnitella kohteisiin, joissa olemassa olevat vanhat sakokaivot tai puhdistamokaivot ovat hyväkuntoisia sekä riittävän tilavia. Puhdistamoa on asennettu mm. kohteisiin, joissa suodatus- tai imeytyskenttä on mennyt tukkoon ja sitä ei ole haluttu uusia, vaan on päädytty saneeraamaan maaperäkäsittelyn saostuskaivot puhdistamoksi.

 

Mitä hyödyt jätevesisuunnitelmasta?

Autamme sopivimman jätevesijärjestelmän valinnassa ja välttämään ylimääräisiä kustannuksia niin investoinnissa, kuin käytössä ja huollossakin. Jätevesisuunnittelu sisältää kiinteistökäynnin, jotta soveltuva jätevesijärjestelmä voidaan räätälöidä esimerkiksi kumpareelle tai vaakavirtauskentäksi tai puhdistamon valinnassa voidaan keskittyä toimivaan tekniikkaan. Huonosti suunniteltu kenttä voi padottaa vedet lattiakaivosta sisälle tai olla tukossa jo parin vuoden kuluessa, kun muutaman tonnin investoinnin tulisi kestää investoinnista riippuen lähtökohtaisesti jo kymmeniä vuosia.

Kiinteistön myyntitilanteessa voidaan jätevesisuunnitelman ja luvan perusteella todeta, että jätevesijärjestelmä täyttää jätevesiasetuksen vaatimukset. Kiinteistön arvon nousun arvioisin olevan 5000–10000 euroa koosta ja sijainnista riippuen. Jätevesijärjestelmä on kiinteistön huoltokohde siinä missä katto tai ikkunatkin.

Lue artikkeli Jätevesijärjestelmän saneerausta ei pidä tehdä liian raskaaksi. Artikkeli on vanhan jätevesiasetuksen ajalta, mutta asiasisältö ei ole oleellisemmin muuttunut uuden jätevesiasetuksen myötä.

Jätevesiselvitys

Jätevesiselvitys on laadittu vanhasta jo olemassa olevasta jätevesijärjstelmästä. Jätevesiselvityksellä on tässä tapauksessa tarkoitus selvittää järjestelmän jätevesiasetuksenmukaisuus. Jätevesiselvityksellä selvitetään, että vaatiiko vanha jätevesijärjestelmä korjauksia tai parannuksia vai täyttääkö järjestelmä korjausten jälkeenkään jätevesiasetuksen vaatimuksia, jolloin se tulisi uusia kokonaan. Jätevesiselvitys tulee laatia uutta rakennettaessa, kun kohteesta syntyy vähäisiä vesiä.

Suunnittelemme tarvittaessa myös vähäisten vesien järjestelmät, koska kohteesta ja tontista riippuen järjestelmää voidaan joutua hieman ns. duunaamaan. Teemme myös jätevesiselvitykset. Ammattilaisen tekemänä voidaan luotettavammin arvioida nykyisen järjestelmän soveltuvuus nykyiseen käyttöön ja vaatimusten täyttyminen sekä mahdolliset muutostarpeet. Meillä on kehitetty aWater-tuoteperhe, jolla voidaan vähäisillä töillä saneerata esim. epäkuntoon mennyt jätevesijärjestelmä.

Täältä löytyy lomake vanhan kiinteistön jätevesiselvityksen laatimista varten: Selvitys jätevesijärjestelmästä, käyttö- ja huolto-ohje sekä päiväkirja.

Vaatimukset jätevesijärjestelmälle

Jätevesiasetuksen (VNA 209/2011) mukaan jätevedet on puhdistettava ja jätevesisuunnitelmassa esitettävä siten, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään 80 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään 30 prosenttia verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen.

Kunnittaisilla tai alueellisilla ympäristönsuojelumääräyksillä jätevesien puhdistustason voidaan vaatia olevan sellainen, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään 90 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 85 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään 40 prosenttia verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen.

Asiantunteva jätevesisuunnittelija osaa ottaa huomioon nämä puhdistustehovaatimukset kiinteistöllä soveltuvaa jätevesijärjestelmää jätevesisuunnitelmaan suunnitellessaan.

Jätevesiasetus ei sanele jätevesijärjestelmätyyppiä tontilla ja käyttöön, vaan jätevesijärjestelmä valitaan tontille ja käyttäjälle siten, että asetetut puhdistusvaatimukset täytetään. Ei siis voida olla hyväksymättä panospuhdistamoa tontille sillä perusteella, että maasuodatus olisi kunnassa hyväksytympi ja sama toisinpäin.

Jätevesiasetukseen on tehty muutoksia. Muutokset on lisätty ympäristönsuojelulakiin ja ne tulevat voimaan 3.4.2017. Muutokset voit lukea täältä.

Jätevesisuunnittelu käytännössä

Jätevesisuunnittelijamme suunnittelee uuden jätevesijärjestelmän kohteeseen kohteen ja käyttäjän tarpeiden mukaisesti tai haemme lisäaikaa tai vapautusta tai laadimme jätevesiselvityksen, mikäli uusiminen on tarpeetonta. Suunnittelemme maaperäkäsittelyjärjestelmiä (maasuodatus, maaimeytys), pienpuhdistamoja (panospuhdistamot, biosuotimet, ym.) ja kuivakäymälöitä (erottelevat, haihduttavat, polttavat, ym.) liitännäisjärjestelmineen. Linkkiä tutkimalla sinulle selviää mitä eroa on imeytyskentällä ja suodatuskentällä?

aWater-saneerauspuhdistamo tuoteperheellä voidaan myös tuunata vanha järjestelmä puhdistamoksi tai tehdä sähkötön harmaiden vesien käsittelyjärjestelmä.

Palvelumme:

 • Jätevesisuunnitelma
 • Jätevesiselvitys
 • Rakennuslupahakemus
 • Tuotteet ja tarvikkeet
 • KVV-työnjohto
 • Urakointi yhteistyöverkostosta
 • Kilpailutus
 • Lisäaika- ja vapautushakemukset

Jätevesisuunnittelijallamme on FISE Oy:n myöntämä henkilöpätevyys ”a-vaativuusluokan haja-asutuksen vesihuollon suunnittelija”.

Jätevesisuunnitelma asemapiirustus

 

 

 

 

 

 

Jätevesisuunnitelman sisältö

Kiinteistökohtainen jätevesisuunnitelma sisältää lyhyesti kiteytettynä jätevesiasetuksen vaatimusten mukaisesti:

 1. Riittävät rakennuskohteen maastomittaukset ja maaperätutkimukset sekä pinta- ja pohjavesiolosuhteiden ja talousvesikaivojen selvitykset
 2. Mitoituksen syntyvien jätevesien määrän, laadun ja kuormitusvaihtelun perusteella ottaen huomioon kiinteistön elinkaaren aika
 3. Jätevesisuunnitelmassa esitetään jätevesijärjestelmän rakenne, jätevesijärjestelmän toimintaperiaate sekä arvio saavutettavasta käsittelytuloksesta ja ympäristökuormituksesta
 4. Sadevesiä, hulevesiä ja perustusten kuivatusvesiä ei suunnitelmassa esitetä johdettavaksi jätevesijärjestelmään ennen jätevesien käsittelyä
 5. Jätevesisuunnitelman on oltava riittävän yksityiskohtainen rakentamiseen ja valvontaan
 6. Jätevesijärjestelmä suunnitellaan siten, että siihen tulevasta ja siitä lähtevästä jätevedestä voidaan ottaa edustavia näytteitä tai maaimeytyksen tapauksessa pohjaveden havaintoputki
 7. Rakenteet suunnitellaan siten, että hoito- ja huoltotoimet voidaan suorittaa vaivattomasti vuodenajasta ja sääolosuhteista riippumatta
 8. Jätevesien käsittelyjärjestelmään suunnitellaan tarpeelliset varo- ja hälytyslaitteet, jotka ilmoittavat toimintahäiriöstä
 9. Jätevesisuunnitelmassa esitetään lisäksi jätevesijärjestelmän rakentamiseksi, käyttämiseksi ja valvomiseksi tarpeelliset tiedot:
  1. toimista, joilla ehkäistään jätevesien aiheuttamaa kuormitusta
  2. jätevesijärjestelmästä mitoitustietoineen
  3. purkupaikan sijainnista
  4. käsittelyjärjestelmän ja purkupaikan pintaveden ja pohjavesipinnan korkeudesta
  5. hälytys- ja valvontalaitteiden suunnitellusta toiminnasta
  6. säännöllistä hoitoa ja huoltoa vaativista kohteista ja huoltoteistä sekä muista vastaavista seikoista.

Jätevesisuunnitelmassa voidaan esittää jätevesijärjestelmä toteutettavaksi eri vaiheissa silloin, jos rakennuskohteen todellinen käyttötilanne ja elinkaareen perustuva mitoitustilanne poikkeavat merkittävästi toisistaan ja vaiheittainen toteutus on käsittelyjärjestelmän toimivuuden varmistamiseksi perusteltua. Jätevesisuunnittelija kuvaa tällöin vaiheet jätevesisuunnitelmassa.

Jätevesiasetus

Uusi valtioneuvoston asetus 209/2011 talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla tuli voimaan maaliskuussa 2011. Aikaisempi jätevesiasetus kumottiin.

Tärkeimmät muutokset:

 • Puhdistustehovaatimuksia orgaanisen aineen, kokonaistypen ja kokonaisfosforin osalta lievennettiin.
 • Jätevesiselvitys tulee olla silloin, kun jätevedet johdetaan puhdistamatta maahan.
 • Ikävapautukseen voivat päästä ne jotka ovat täyttäneet 68 vuotta 9.3.2011 mennessä.
 • Kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät tulee saattaa tämän uuden asetuksen vaatimusten mukaiseen kuntoon
 • viidessä vuodessa asetuksen voimaantulosta eli 15.3.2016 mennessä.

Edelleenkään jätevesiasetus ei sanele jätevesijärjestelmätyyppiä tontilla ja käyttöön, vaan jätevesijärjestelmä valitaan tontille ja käyttäjälle siten, että asetetut puhdistusvaatimukset täytetään. Alueellisesti on toki eroa kunnallisissa määräyksissä, kuten ympäristönsuojelumääräyksissä, joista saattaa tulla tiukempia vaatimuksia pohjavesi- ja ranta-alueilla.

Suomen ympäristökeskus – SYKE – testaa ja seuraa Suomessa myytäviä jätevesijärjestelmiä.

Uudet muutokset jätevesiasetukseen on tehty 2017 ja ne tulevat voimaan 3.4.2017. Muutoksista voit lukea täältä. Kiteytettynä aikatauluvelvoite 31.10.2019 koskee kiinteistöjä ranta-alueilla ja pohjavesialueilla. Muilla alueilla jätevesijärjestelmä tulee saneerata vaatimusten mukaiseksi rakennus- tai saneeraustyön yhteydessä.

Toimenpiteiden aikataulu

Ennen jätevesiasetuksen voimaantuloa rakennetun kiinteistön jätevesijärjestelmän on täytettävä asetuksen vaatimukset pääsääntöisesti 15.3.2016 mennessä (tämä on kumottu). Uusi aikataulu on 31.10.2019 ja koskee ranta-alueita ja pohjavesialueita (linkki muutoksiin). Tähän kannattaa varautua selvittämällä oman järjestelmän mahdolliset muutostarpeet jätevesiselvitystä laadittaessa. Jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen tarvitsee toimenpideluvan.

Jätevesijärjestelmää parannettaessa apuna kannattaa käyttää alan ammattilaisia, jolloin välttyy virheinvestoinneilta. Järjestelmä on järkevä kunnostaa kerralla asetuksen edellytykset täyttäväksi järjestelmäksi.

 

Teemme jätevesisuunnitelmia ainakin seuraaville alueille:

Varsinais-Suomi, Kanta-Häme ja Päijät-Häme sekä Uusimaa ja näiden ympäristöt.

Kunnittain: Hattula, Forssa, Hausjärvi, Hämeenlinna, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela, Ypäjä, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Karkkila, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Siuntio, Tuusula, Vantaa, Vihti, Askola, Myrskylä, Pukkila, Porvoo, Loviisa, Lapinjärvi, Turku, Salo, Kaarina, Raisio, Naantali, Loimaa, Uusikaupunki, Lieto, Parainen, Paimio, Somero, Masku, Laitila, Pöytyä, Mynämäki, Kemiönsaari, Rusko, Nousiainen, Aura, Sauvo, Koski tl, Vehmaa, Pyhäranta, Rauma, Marttila, Tarvasjoki, Taivassalo, Oripää,Kustavi, Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki, Sysmä.

Awater-puhdistamoille teemme suunnitelmia myös kauemmas, mikäli suunnittelu on mahdollista ilman käyntiä. Voitte myös hankkia suunnittelijan lähempää, joka on suositeltavaa, ja joka saa ohjeet aWater:n jätevesisuunnitteluun meiltä (yhteystiedot).

Yhteystiedot

Voit tutustua joidenkin jätevesituotteiden hintoihin verkkokaupastamme. Toistaiseksi aWater-tuoteperheen hinnat ovat saatavissa meiltä.