Jätevesien käsittelyn muutokset

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn osalta tulee voimaan 3.4.2017

Jätevesiasetuksen säännöksiä on siirretty ympäristönsuojelulakiin, kuten mm. kuormitusluku ja mitoitusperusteet. Yleissääntö on edelleen, että kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että talousjätevesien käsittelyä varten kiinteistöllä on kohteeseen soveltuva jätevesien käsittelyjärjestelmä. Käsittelyjärjestelmän soveltuvuutta arvioitaessa otetaan huomioon kiinteistön käytön aiheuttama käsittelemättömästä jätevedestä aiheutuva kuormitus, ympäristön pilaantumisen vaara ja muun jätevesijärjestelmän ominaisuudet, kiinteistön sijainti vesistön tai meren läheisyydessä tai vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella ja muut ympäristöolosuhteet. Suunnittelijalle ja rakentajallekin on annettu vastuuta uudelleen muokatussa säännöksessä, jossa kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmä on suunniteltava ja rakennettava ja sitä on ylläpidettävä siten, että perustason puhdistusvaatimus täyttyy.

Perustason puhdistusvaatimus: Ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään 80 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään 30 prosenttia verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan edelleen antaa tarkempia säännöksiä mm. jätevesijärjestelmän suunnittelusta, käytöstä ja huollosta.

Uudet jätevesien puhdistustehovelvoitteet: Aikataulu ja kiinteistöt, joita aikataulu koskee

Perustason puhdistusvaatimuksen toimeenpano rannalla ja pohjavesialueella kuuluu seuraavasti: Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai merestä olevalla alueella tai vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella ennen vuotta 2004 voimassa olleisiin rakentamisajankohdan mukaisiin vaatimuksiin tai myönnettyyn rakennuslupaan perustuva jätevesien käsittelyjärjestelmä täyttää perustason puhdistusvaatimuksen. Etäisyys on määritettävä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta sitä lähinnä sijaitsevan sellaisen rakennuksen, jossa muodostuu talousjätevesiä, seinään.

Jätevesien käsittelyjärjestelmä, joka on tehty ennen vuotta 2004 rakentamisajankohtanaan voimassa olleiden vaatimusten tai myönnetyn rakennusluvan mukaisesti ja joka sijaitsee edellä mainitun mukaisella ranta-alueella tai pohjavesialueella, on saatettava jätevesistä säädetyn mukaiseksi viimeistään 31 lokakuuta 2019.

Rakentamisetoimenpiteen myötä tehostettavat jätevesikohteet

Muualla kuin pohjavesialueella tai ranta-alueella olevilla alueilla jätevesien käsittelyjärjestelmän korjaus- ja muutostyössä huolehditaan siitä, että perustason puhdistusvaatimus täyttyy, kun kiinteistöllä:

 • rakennetaan vesikäymälä tai tehdään vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan; tai
 • tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö.

Kiinteistöillä on myös huolehdittava siitä, että kiinteistöä ylläpidetään siten, että perustason puhdistusvaatimus täyttyy tehtyjen toimenpiteiden jälkeenkin.

Kunnan ympäristönsuojelumääräykset

Kuitenkin edellä todetusta poiketen kiinteistön jätevesijärjestelmän on täytettävä perustasoa ankarampi puhdistusvaatimus, jos siitä muualla laissa säädetään tai lain nojalla säädetään tai määrätään.  Vastaavasti kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa perustason puhdistusvaatimusta ankarampia vaatimuksia, jos ne ovat perusteltuja paikallisten ympäristöolosuhteiden vuoksi. Kunnan ympäristönsuojelumääräykset tulevat sovellettavaksi samassa yhteydessä, kun lakiin perustuva talousjätevesien perustason puhdistusvaatimuskin tulee täyttää. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen näistä kunnallisista määräyksistä. Kunnan ympäristönsuojelumääräykset ovat asetuksia alemmanasteista sääntelyä. Tästä syystä lain tai asetuksen kanssa ristiriitaisia määräyksiä ei tule antaa. Lain tai asetuksen vastaisia määräyksiä ei myöskään saa soveltaa. Kunnan ympäristönsuojelumääräyksillä ei voida muun muassa luoda uusia menettelyjä tai velvoitteita, ellei ole annettu valtuutusta laissa. Määräykset voivat olla lakia ja asetusta tiukempia, jos vain näin voidaan estää ympäristön pilaantuminen esimerkiksi paikallisesti pilaantumisherkällä alueella.

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

Poikkeaminen voidaan myöntää viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Myönnetty lupa myös raukeaa, jos kiinteistön käyttö muuttuu siten että kuormitus lisääntyy tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu.

Poikkeamisen myöntämisen edellytyksenä on, että ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on kiinteistön käyttö huomioon ottaen pidettävä huomattavan vähäisenä verrattuna käsittelemättömän jäteveden aiheuttamaan kuormitukseen tai käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. Arvioitaessa toimien kohtuuttomuutta kiinteistön haltijan kannalta otetaan huomioon

 • kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella;
 • kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät;
 • kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste.

Jätevesisuunnitelma

Kiinteistön omistajan on huolehdittava, että talousjätevesijärjestelmästä laaditaan jätevesisuunnitelma silloin, kun järjestelmä rakennetaan tai olemassa olevan järjestelmän toimintaa tehostetaan. Jätevesijärjestelmää koskeva suunnitelma on liitettävä maankäyttö- ja rakennuslain nojalla tehtävään lupahakemukseen (toimenpidelupahakemus tai rakennuslupahakemus). Jätevesisuunnitelmassa on oltava riittävät lähtötiedot perustana jätevesien käsittelyjärjestelmän mitoitukselle, rakenteelle, toimintaperiaatteelle, arvio saavutettavasta käsittelytuloksesta ja jätevesien ympäristökuormituksesta sekä muut järjestelmän rakentamiseksi, käyttämiseksi ja valvomiseksi tarpeelliset tiedot.

Ikävapautus

Jätevesien puhdistustehovaatimusta ei sovelleta edelleenkään sellaisiin kiinteistöihin, joilla jätevedet eivät aiheuta ympäristön pilaantumisen vaaraa ja kiinteistöllä vakituisesti asuva haltija tai haltijat ovat viimeistään 9.3.2011 täyttäneet 68 vuotta.

 

Ympäristöministeriö on antanut uuden ehdotuksensa jätevesisääntelystä lausunnolle

Luonnoksessa ympäristönsuojelulain muuttamiseksi jätevesien käsittelyä lievennetään siten, että ranta-alueilla, joka on 100 metrin vyöhyke, ja pohjavesialueilla tulee noudattaa jätevesisaneerauksen määräaikaa olemassa olevilla kiinteistöillä. Muilla kiinteistöillä jätevesijärjestelmä tarvitsee rakentaa tai saneerata vain, mikäli muunlaista remonttia, korjausta tai uudisrakennusta, on tulossa.

Luonnosehdotus on nähtävissä YM:n ajankohtaistiedostussivulla.

Ajankohtaista jätevesisääntelyn kohtuullistamisesta

Haja-asutuksen jätevesisääntelyssä on odotettu ns. kuivan maan mökkien jätevesisaneerausten säädösmuutoksista tietoja saatavaksi nyt syksyllä. Nyt syksyllä saadaan kuulla, että normimuutokset on tarkoitus antaa keväällä. Saamme siis vielä odottaa lopullisten päätösten tekoa. Ministerin viesti muutoksen sisällöstä on silti melko selvä. Kuitenkaan siihenkään ei voida luottaa ennen kuin asia on ns. kiveen hakattu.

 

Omakotilehdessä 3/2015 on tiedusteltu ministeri Tiilikaiselta jätevesiasetuksen kohtuullistamisen aikataulua. Ministeri on kertonut, että asia on vielä työryhmän valmistelussa ja esitys asiasta on tarkoitus antaa ensi keväänä. Ministerin mukaan mitään erikoisempaa muutosta tiedossa ei ole, koska uudistuksen keskeinen sisältö on kuvattu jo hallitusohjelmassa. Hallitusohjelman mukaan rannoilla ja pohjavesialueilla noudatetaan edelleen kuntien ympäristönsuojelu- ja rakennusmääräyksiä, mutta muilla alueilla olevien ennen vuotta 2004 rakennettujen kiinteistöjen osalta luovutaan kalenteriin sidotusta määräajasta eli vuodesta 2018. Näiden osalta kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän riittävyys tarkistetaan asuinkiinteistöjen rakennuslupaa vaativien peruskorjausten yhteydessä.

Uusi kaivoihin asennettava jätevesilaitteisto

Jätevesi – Puhdistuslaitteisto olemassa oleviin kaivoihin

Kehitämme uutta olemassa oleviin tai paikallaan rakennettaviin kaivoihin asennettavaa jätevesilaitteistoa. Meillä on jo hyvät tulokset. Kehityksessä ovat myös harmaiden vesien käsittelyn järkeistäminen siten, että vanhoja kaivoja voidaan jälleen hyödyntää. Tällä saavutetaan tuntuva säästö kohteissa, joissa ei tarvitse jätevesiasetuksen velvoitteisiin pääsemiseksi asentaa uutta säiliötä laitteistoineen ja tehdä mittavia kaivuutöitä. Jätevesijärjestelmä soveltuu myös erittäin hyvin kiinteistöille, joilla on tilan puutteen tai etäisyysksien kanssa ongelmaa.

Käytännössä nykyistä biologiskemiallista puhdistusprosessia käyttämällä voidaan tämäkin asentaa olemassa oleviin kaivoihin. Aina ei tarvitse laittaa uutta kaivoa, ainakaan jos kaivon vaihto tuottaa ongelmia, kuten asennussyvyyden takia. Normaalistihan muovisäiliötä ei voida asentaa liian syvälle. Tällöin tulevat valittavaksi betoniset kaivot tai kiinteistöllä jo olevat hyväkuntoiset kaivot!

Suunnittelemme silti olemassa olevista valikoimista soveltuvan valmiin puhdistamon tai maaperäkäsittelyn niille kohteille, joille edellinen ei jostain syystä sovellu. Soveltuva jätevesijärjestelmä suunnitellaan tontilla yhdessä kiinteistön omistajan kanssa, jossa suunnittelutyön lähtökohtia ovat kiinteistönomistajan mielipiteet ja alueelliset vaatimukset.

Lue lisää täältä: Jätevesi

 

YM esittää muutoksia jätevesiasetukseen

Ympäristöministeri esittää muutoksia jätevesiasetukseen. Tiedotteen mukaan haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen siirtymäaikaa esitetään pidennettäväksi ja lainsäädäntöön ryhdytään valmistelemaan lievennyksiä. Siirtymäaikaa jatketaan kahdella vuodella 15 päivään maaliskuuta 2018 asti. Lisäksi aiotaan esittää, että ennen vuotta 2004 rakennettujen kiinteistöjen talousjätevesien käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä muutetaan. Ajatuksena on vapauttaa muut kuin herkillä alueilla (ranta-alueet ja pohjavesialueet) olevat kiinteistöt vaatimuksista siihen asti, kun muita remontteja tehdään. Valmistelussa tulee myös käsitellä oikeusturvanäkökulma. Tiedotteen mukaan lisäksi lainsäädäntövalmistelussa otetaan kantaa voimassa olevien poikkeussäännösten soveltamiseen ja riittävyyteen sekä neuvonnan kehittämiseen. Poikkeusta kuntien välillä halutaan yhdenmukaistaa ja varmistaa, että kuntalaiset saavat neuvontaa. Lainsäädäntöön liittyvät muutokset eivät ehdi valmistua tällä hallituskaudella.

Tiedote on kokonaisuudessaan nähtävillä täältä: 18.12.2014 Sanni Grahn-Laasonen

Separett Villa kokemuksia

Kohta saadaan asennuskokemuksia ja käyttökokemuksia kuivakäymälästä Separett Villa 9000, joka asennetaan mökille. Ensin kokeillaan pöntön soveltuvuutta ulkohuussiin, jonka jälkeen se mahdollisesti siirretään saunan pesutilaan tai sitten vaihtoehtoisesti hankitaan Biolan Naturum -kuivakäymälä saunarakennukseen. Usein kuulee hyviä kokemuksia erottelevista kuivakäymälöistä, joissa nestettäkin kuulemma syntyy yllättävän vähän. Nesteet voidaan usein myös johtaa harmaavesijärjestelmään tyypistä riippuen ja alueesta riippuen, jossa ne käsitellään. Harmaavesijärjestelmä voi jopa toimia paremmin, kun sinne johdetaan typpipitoista ainesta. Täältä löydät vertailua sisäkuivakäymälöistä. Jätevesisuunnittelussa voidaan auttaa sopivan kuivakäymälän valinnassa.

Jätevesiviikko 12. – 18.5.

Seitsemännettä kertaa vietetään jälleen jätevesiviikkoa, jonka tarkoituksena on muistuttaa kiinteistönomistajia tarkistamaan jätevesijärjestelmänsä ja suunnittelemaan sen uudistamista hyvissä ajoin. Tavoitteena on opastaa askel askeleelta, miten jätevesien käsittelyn saa kuntoon hyvissä ajoin ennen maaliskuun 2016 takarajaa. 

Miljoonan suomalaisen jätevedet käsitellään kiinteistöllä. Vakituisesti asutuista kiinteistöistä peräti 70 prosenttia ei täytä jätevesien käsittelystä säädettyjä vaatimuksia. Ne tulisi täyttää 15.3.2016 mennessä.

Jätevesiviikolla YIP Ympäristöinsinööripalvelut Oy Milla Siiri suorittaa matkakulujen hinnalla neuvontakäyntejä halukkailla kiinteistöillä (saneerauskohteet Etelä- ja Varsinais-Suomessa), jolloin jätevesisuunnitelman tilaajat saavat suunnitelman alennettuun (-30 %) hintaan! Käynti siis ei velvoita mihinkään, mutta tarjous kannattaa käyttää hyödyksensä. Hinta ei siis voi olla tällä kertaa este asian käynnistämiseksi. Ota yhteyttä ja kysy matkakulujen kustannus kohteeseenne. Tässä kannattaa jo ottaa naapurit samalle käynnille mukaan, niin käynti on jo käytännössä ilmainen.

Jätevesisuunnitelma on pakollinen ja sille voidaan hakea toimenpidelupa, jonka mukaisten toimien toteuttamiseen voi olla aikaa yleisesti ottaen kolme vuotta. Toisaalta takaraja 2016 tulee jo ennen vastaan. Suunnitelman pakollisuuden lisäksi suunnittelussa haetaan kohteeseen soveltuvinta jätevesijärjestelmää, puhdistamoa tai kenttää, joka soveltuu käyttäjälleen olosuhteet huomioon ottaen. Jätevesisuunnittelu on puolueetonta.

Katso lisää jätevesistä ja järjestelmävaihtoehdoista sivultamme: Jätevesi

Hajajätevesiasetuksen muutokset

Uudet säädökset talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla ovat tulleet voimaan maaliskuussa 2011:

 • Nyt ympäristönsuojelulaissa korostetaan, että kiinteistöllä tulee olla jätevesijärjestelmä, joka soveltuu käyttökohteeseensa.
 • Jätevesijärjestelmän uusimisesta tulee olla laadittuna rakennuslupahakemukseen liitettävä jätevesisuunnitelma, joka täyttää asetuksen vaatimukset.
 • Rakennussäädösten mukaan suunnittelijoilta vaaditaan riittävää pätevyyttä suunnitelman tekemiseksi.
 • Puhdistustehovaatimuksia orgaanisen aineen, kokonaistypen ja kokonaisfosforin osalta lievennettiin ja se voi vaikuttaa kiinteistökohtaiseen jätevesijärjestelmän valintaan.
 • Selvitys tulee olla silloin, kun jätevedet johdetaan puhdistamatta maahan.
 • Nyt uusituillakin säädöksillä voidaan hakea jopa viiden vuoden lisäaikaa jätevesijärjestelmän uusimisvelvoitteisiin, kun tietyt edellytykset täytetään.
 • Ns. ikävapautukseen voivat päästä ne jotka ovat täyttäneet 68 vuotta 9.3.2011 mennessä.
 • Kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät tulee saattaa tämän uuden asetuksen vaatimusten mukaiseen kuntoon viidessä vuodessa asetuksen voimaantulosta eli 15.3.2016 mennessä.

Pyydä meiltä arviota kohteeseenne, mikäli mietitte tarvitaanko jätevesisuunnittelua, vapautusta, lisäaikaa tai tulkintaa säädöksistä. Jätevesisuunnittelijamme tekee jätevesisuunnittelun ja jätevesiselvityksen tai lausunnot yli kymmenen vuoden kokemuksella ja ammattitaidolla. Kokemuksemme on muodostunut jäteveden prosessitekniikan laajoista opinnoista, viranomaiskokemuksesta, lupa-asioista, suunnittelusta, toteutuksesta ja myynnistä sekä markkinoinnista. Lisäksi meiltä löytyy korkein FISE:n myöntämä henkilöpätevyys jätevesisuunnitteluun.