Ajankohtaista

Ajankohtaista jätevesisääntelyn kohtuullistamisesta

Haja-asutuksen jätevesisääntelyssä on odotettu ns. kuivan maan mökkien jätevesisaneerausten säädösmuutoksista tietoja saatavaksi nyt syksyllä. Nyt syksyllä saadaan kuulla, että normimuutokset on tarkoitus antaa keväällä. Saamme siis vielä odottaa lopullisten päätösten tekoa. Ministerin viesti muutoksen sisällöstä on silti melko selvä. Kuitenkaan siihenkään ei voida luottaa ennen kuin asia on ns. kiveen hakattu.

 

Omakotilehdessä 3/2015 on tiedusteltu ministeri Tiilikaiselta jätevesiasetuksen kohtuullistamisen aikataulua. Ministeri on kertonut, että asia on vielä työryhmän valmistelussa ja esitys asiasta on tarkoitus antaa ensi keväänä. Ministerin mukaan mitään erikoisempaa muutosta tiedossa ei ole, koska uudistuksen keskeinen sisältö on kuvattu jo hallitusohjelmassa. Hallitusohjelman mukaan rannoilla ja pohjavesialueilla noudatetaan edelleen kuntien ympäristönsuojelu- ja rakennusmääräyksiä, mutta muilla alueilla olevien ennen vuotta 2004 rakennettujen kiinteistöjen osalta luovutaan kalenteriin sidotusta määräajasta eli vuodesta 2018. Näiden osalta kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän riittävyys tarkistetaan asuinkiinteistöjen rakennuslupaa vaativien peruskorjausten yhteydessä.

Uusi kaivoihin asennettava jätevesilaitteisto

Jätevesi – Puhdistuslaitteisto olemassa oleviin kaivoihin

Kehitämme uutta olemassa oleviin tai paikallaan rakennettaviin kaivoihin asennettavaa jätevesilaitteistoa. Meillä on jo hyvät tulokset. Kehityksessä ovat myös harmaiden vesien käsittelyn järkeistäminen siten, että vanhoja kaivoja voidaan jälleen hyödyntää. Tällä saavutetaan tuntuva säästö kohteissa, joissa ei tarvitse jätevesiasetuksen velvoitteisiin pääsemiseksi asentaa uutta säiliötä laitteistoineen ja tehdä mittavia kaivuutöitä. Jätevesijärjestelmä soveltuu myös erittäin hyvin kiinteistöille, joilla on tilan puutteen tai etäisyysksien kanssa ongelmaa.

Käytännössä nykyistä biologiskemiallista puhdistusprosessia käyttämällä voidaan tämäkin asentaa olemassa oleviin kaivoihin. Aina ei tarvitse laittaa uutta kaivoa, ainakaan jos kaivon vaihto tuottaa ongelmia, kuten asennussyvyyden takia. Normaalistihan muovisäiliötä ei voida asentaa liian syvälle. Tällöin tulevat valittavaksi betoniset kaivot tai kiinteistöllä jo olevat hyväkuntoiset kaivot!

Suunnittelemme silti olemassa olevista valikoimista soveltuvan valmiin puhdistamon tai maaperäkäsittelyn niille kohteille, joille edellinen ei jostain syystä sovellu. Soveltuva jätevesijärjestelmä suunnitellaan tontilla yhdessä kiinteistön omistajan kanssa, jossa suunnittelutyön lähtökohtia ovat kiinteistönomistajan mielipiteet ja alueelliset vaatimukset.

Lue lisää täältä: Jätevesi

 

YM esittää muutoksia jätevesiasetukseen

Ympäristöministeri esittää muutoksia jätevesiasetukseen. Tiedotteen mukaan haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen siirtymäaikaa esitetään pidennettäväksi ja lainsäädäntöön ryhdytään valmistelemaan lievennyksiä. Siirtymäaikaa jatketaan kahdella vuodella 15 päivään maaliskuuta 2018 asti. Lisäksi aiotaan esittää, että ennen vuotta 2004 rakennettujen kiinteistöjen talousjätevesien käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä muutetaan. Ajatuksena on vapauttaa muut kuin herkillä alueilla (ranta-alueet ja pohjavesialueet) olevat kiinteistöt vaatimuksista siihen asti, kun muita remontteja tehdään. Valmistelussa tulee myös käsitellä oikeusturvanäkökulma. Tiedotteen mukaan lisäksi lainsäädäntövalmistelussa otetaan kantaa voimassa olevien poikkeussäännösten soveltamiseen ja riittävyyteen sekä neuvonnan kehittämiseen. Poikkeusta kuntien välillä halutaan yhdenmukaistaa ja varmistaa, että kuntalaiset saavat neuvontaa. Lainsäädäntöön liittyvät muutokset eivät ehdi valmistua tällä hallituskaudella.

Tiedote on kokonaisuudessaan nähtävillä täältä: 18.12.2014 Sanni Grahn-Laasonen

Ympäristömittaukset

Palveluinamme ovat mittaukset seuraavilla osa-alueilla:

– Vesistöjen kuten ojien virtaamamittaukset. Virtaamamittaus on tarpeellinen silloin, kun pitää määritellä valuman kautta siirtyvien ravinteiden määrä. Virtaamamittausta vaaditaan usein ympäristöluvissa, tarkkailusuunnitelmissa ja toiminnan alkuselvityksissä. Näytteenotto yhdistetään tarvittaessa virtaamamittauksen suorittamiseen.

– Virtausmittaus voidaan suorittaa myös kaasuista.

– Jätevesiprosessin toiminta prosessin seurantamittareilla. Näitä ovat mm. redox-potentiaali (ORP), hapen pitoisuusmittaus (DO), pH ja lämpötila.

– Johtokyky jätevesistä ja muista vesistä.

Näytteenotto voidaan yhdistää mittauksiin ja näytteenottoja suoritetaan ilman mittaustarpeitakin. Meillä laaditaan näytteenottosuunnitelma ja tarkkailusuunnitelma. Tarkkailusuunnitelman osana voi olla näytteenottojen tilalla ja lisämäärityksenä tarpeen mukaiset mittaukset. Jätevesiprosessien mittauksia voidaan tarvita jopa asennettujen jätevesijärjestelmien, kuten panospuhdistamojen toiminnan tarkkailussa ja tutkimisessa, mikäli puhdistamolla ei päästä toivottuun tulokseen. pH, hapen pitoisuus ja redox-potentiaali ovat tärkeitä parametreja jätevesien käsittelyn seurannassa.

Yhteystiedot

Jätevesi – mitä laki pitää sisällään?

Jätevesiasetuksen sisältö lyhyesti

 

Talousjätevedet on puhdistettava siten, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee

orgaanisen aineen (BHK7) osalta vähintään 80 prosenttia,

kokonaisfosforin (P-kok) osalta vähintään 70 prosenttia ja

kokonaistypen (N-kok) osalta vähintään 30 prosenttia

verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen.

Jos rakennetaan jätevesijärjestelmä tai tehostetaan olemassa olevan järjestelmän toimintaa, tätä koskeva suunnitelma on liitettävä tarvittavaan maankäyttö- ja rakennuslain nojalla tehtävään rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen taikka rakentamista koskevaan ilmoitukseen.

 

Mitä tämä tarkoittaa?

Eli kiinteistön omistaja itse tai suunnittelijaa käyttämällä tarkistaa, että täyttääkö kiinteistön jätevesijärestelmä nämä puhdistustehovaatimukset ja jos ei täytä niin miltä osin jätevesien käsittelyä tehostetaan tai parannetaan ja tärkeimpänä, että miten? Ammattitaitoinen jätevesijärjestelmiin ja käsittelyprosesseihin perehtynyt ihminen osaa arvioida, että minkälaisella menetelmällä tähän päästään ja osaa tehdä vaatimukset täyttävän suunnitelman. Lisäksi suunnittelija tarkistaa alueelliset ympäristönsuojelumääräykset ja rakennusjärjestyksen, joissa usein myös määrätään tiukemmasta vähimmäispuhdistustasosta ranta-alueilla tai pohjavesialueilla ja määritellään etäisyysvaatimuksia mm. talousvesikaivoihin ja vesistöihin. Ympäristönsuojelumääräykset ovat kuntien laatimia omia määräyksiä ja ne poikkeavat kaikissa kunnissa toisistaan niissä ollen alueellisia perusteluja tiukempiin tai poikkeaviin vaatimuksiin.

Kohtuuttomaksi luonnehditussa ”paskalaissa” ei ole määrätty johonkin tiettyyn järjestelmään, kuten maaperäkäsittelyyn, josta virheellisesti puhutaan pelkästään imeytyskenttänä tai ei voida määrätä että vedet voidaan käsitellän vain ja ainoastaan puhdistamossa. Ei myöskään voida määrätä, että vanhat hyväkuntoiset betonikaivot tulee poistaa ja vaihtaa ne uusiin muovikaivoihin.

Tähän asiaan liittyy paljon ja paljon on uutisoitu. Vaalit ovat tulossa ja aina neljän vuoden välein tämä asia nousee pintaan. Kaikki näyttävät kuitenkin olevan samaa mieltä siitä, että kokonaan ”paskalakia” ei voida kumota ja jättää jätevesien käsittelyn parantamista tekemättä eli nyt kiistellään siitä, että minkälaisilla muutoksilla ja korjauksilla jätevesiasetuksesta saadaan käytännönjärkisempi. Koska prosenttilasku on peruskoulussa opetettu, mutta ravinteita ja jäteveden käsittelyä ei ole opetettu kaikille.

Veikkaan, että määräaikaa pidennetään ja annetaan joninlainen lisävapautus autiotaloille. Voivat myös helpottaa ns. kuivan maan ”mökkien” tilannetta. Tiedä sitten miten tämä toteutetaan ja miten eriarvoiseen tilanteeseen muut tällöin joutuvat. Nämä ovat kyllä jo asetukseen piilotettuja ja mahdollisuus vapautuksiin ja lisäaikoihin on ja mökit pääsevät halutessaan vähällä – ellei tule vesihuoltolaitos ja pakota liittymään (joka on muuten paljon kalliimpi kuin oma järjestelmä).

biokem

Jätevesiasetuksessa pitäisi ennemmin miettiä sitä, että miten määritetään käsittelemättömän jäteveden kuormitus riittävän luotettavasti ja miten huolehditaan jatkossa siitä, että asennetut ja rakennetut jätevesijärjestelmät täyttävät (kaikissa tilanteissa) puhdistustehovaatimuksensa tulevaisuudessakin.

 

Alan ammattilainen opintojen ja kokemuksen kautta – joten tietenkin kirjoitan omaan pussiini

Milla Siiri

Tj. YIP Oy

 

 

 

 

Jätevesiasetus puhuttaa – vai pitäisikö vesihuoltolain puhuttaa?

Maalaisjärkeä vai ei?

 

Tuore ympäristöministerimme jolla on toimikautta vain puoli vuotta miettii jo hanakasti jätevesiasetuksen perumista. Jätevesiä tuli koskemaan uusi sääntely jo vuonna 2004, jonka jälkeen uudisrakennukset ovat rakentaneet uudet asetuksen vaatimukset täyttävät jätevesijärjestelmät jo kymmenen vuoden ajan ja moni saneeraajakin on ne jo tehnyt. Vuonna 2011 alkuperäinen asetus kumottiin ja luotiin uusi, jolla lievennettiin vaatimuksia ja annettiin ikävapautus sekä mahdollisuus vapautuksen saamiseen sosiaalisilla ja taloudellisilla perusteilla, jolloin silloinkaan ei saa aiheuttaa ympäristön pilaantumista. Istuvan ympäristöministerin mielestä jätevesiasetus on maalaisjärjen vastainen (Maaseudun tulevaisuuden juttu 1.10.2014). Olen jäänyt odottelemaan perusteluja.

Jätevesiasetuksen muuttaminen ja kohtuullistaminen toi kyllä paljon hyvää mukanaan ja silloin myös markkinoilta karsiutui pois suuri joukko kyseenalaisesti toimivia toimijoita. Mutta edelleen on erikoista, että oheisvaatimuksia tuli melkoinen määrä lisää, joihin itse jätevesiasetuksen henki on ymmärtääkseni syytön. Jätevesiasetuksella tavoiteltiin jotain hyvää, mutta sitä käytettiin hyväksi kaikessa kohtuuttoman sääntelyn rakentelussa.

Näillä oheisvaatimuksilla turvataan taas erityisesti julkishallinnon talous ja työpaikat minusta aika kyseenalaisin keinoin, kuten antamalla tiukempia ympäristönsuojelumääräyksiä ja säätämällä lakeja. Esimerkkinä vesihuoltolaki ja vesihuoltolain tuoma mahdollisuus siihen, että innokkaat kylänmiehet ja -naiset vesi- ja jätevesiosuuskuntia perustaessaan (jätevesiasetus muusanaan) ovat hakeneet osuuskuntien alueille hyväksynnän vesihuoltolaitokseksi, jonka pitäisi turvata se, että vesihuoltolaitokseksi määritellyn osuuskunnan talous pysyisi kunnossa. Eli kaikkien on liityttävä tällaiseen osuuskuntaan – halusit tai et. Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksiin on liityttävä. Saat vapautuksen liittymisestä vain, jos toinen vaatimus täyttyy eli ”vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella”. Onko tämä vapautusperuste maalaisjärkinen? Onko maalaisjärkistä pakottaa kiinteistön omistajat liittymään vesiosuuskunnan verkostoihin, vaikka oman vedenhankinnan ja jätevesien käsittelyn voisi toteuttaa halvemmalla ja silloin voisi olla varma siitä laadusta. Ympäristökin usein pelastuu, kun ei ole vuotavia ja rikki meneviä jätevesipumppaamoja, koska niitä ei hoida kukaan.

Vesiosuuskuntia on tehty lukemattomia määriä ja niitä on hyväksytty vesihuoltolaitoksiksi. Kuitenkaan kunnilla ei ole resursseja valvoa näitä ja mikä tärkeintä vesihuoltolaitoksen tulisi täyttää ja hoitaa velvollisuutensa ilman valvonnan kovisteluakin. Missä ovat laaduntarkkailusuunnitelmat ja tarkkailujen toteuttamiset? Onko toimittu lupien mukaisesti? Täyttyvätkö vesihuoltolaitokseksi hyväksytyllä osuuskunnalla varmasti kaikki vesihuoltolain vaatimukset? Miksi valtio on halunnut lain säätämällä pakottaa yksityisen ihmisen liittymään huonosti hoidettuun osuuskuntaan, joka ei pysty hoitamaan velvollisuuksiaan ja ottaa tarvittavat taloudelliset resurssit kiinteistönomistajilta käyttömaksuina tai muina kohtuuttomina maksuina ja silti et voi olla varma että vesi olisi juomakelpoista? Jos vesiosuuskunta ei huolehdi velvoitteistaan ja vastuistaan, niin täytyykö sitten yksityisen kansalaisen toimia maalaisjärjen vastaisesti? Kuka on vastuussa, jos vesiosuuskunta puutteellisella toiminnallaan aiheuttaa ympäristön pilaantumista tai terveyshaittaa?

Kun se on hyvin suunniteltu ja valtion tuella säädelty, niin huonosti suunnitellut verkostovedotkin saadaan kannattamaan. Itse kuntien vesihuoltolaitokset eivät ole laajentaneet liikaa, koska ne näyttävät osaavan laskuopin.

Näitä kysymyksiä haluaisin heittää tuoreelle ympäristöministerille, jonka mielestä jätevesiasetus on maalaisjärjen vastainen. Ilmeisesti ympäristönsuojelulaki on myös turha, koska asioita ei tarkastellakaan enää ympäristön suojelun kannalta? Tärkeintä on turvata valtion talous ja mikäli jokin säädös ei tuota riittävää hyötyä valtiolle, niin se on siis maalaisjärjen vastainen ja sillä voi saada hyvän äänivyöryn. Muunlaista päätelmää tähän ei voi tehdä, koska ministeri ei ole perustellut kommenttiansa.

Betonikaivo vai muovikaivo?

Joku viisas on joskus sanonut, että tieto lisää tuskaa: Betonikaivo vai muovikaivo jätevesille?

Jätevesijärjestelmien asennuksissa suositaan paljon muovikaivoja. Silti ei ole kiellettyä käyttää betonikaivoja. Monet vanhat betonikaivot ovat hyväkuntoisia, joihin lisäämällä jälkikäsittelyksi maaimeytyksen tai maasuodatuksen perään voidaan saavuttaa jätevesiasetuksen vaatimukset. Hyväkuntoisiin betonikaivoihin voidaan myös asentaa jäteveden puhdistuslaitteisto, jolloin voidaan säästyä lähes kokonaan maarakennustöiltä.

Betonirenkaat ja -kaivot ovat yhtä lailla CE-merkittyjä ja täyttävät rakennustuotedirektiivin vaatimukset. Betonikaivoissa on myös se etu, että niiden tyhjennyksen suorittaminen ja tarkkailutoimien tekeminen on huomattavasti helpompaa, kuin muovisäiliöstä, jonka tarkkailuputken koko on noin 30 cm. Vanhaan hyvään aikaan betonikaivoista voitiin tarkistaa kertyneen lietteen määrä silmämääräisen tarkastelun lisäksi kepillä. Nyt jos yrität tarkistaa muovikaivoon kertyneen lietteen määrän sekä tulo- ja lähtöyhteen kunnon, niin asia on helpommin sanottu kuin tehty.

Jätevesiasetuksen mukaan säiliöiden kunnon tarkastus tulee suorittaa säiliöstä riippuen 5 – 10 vuoden välein. Tätä ei ole vielä edes mietitty, että miten se tehdään ja mikä on riittävä tapa kunnon tarkistamiseksi. Musta muovisäiliö pimeästä tyhjennysluukusta tarkistettuna on minusta hankalampaa kuin kokonaan ylhäältä auki olevan betonikaivon tarkistaminen. Vielä se seikka, että kiinnostaako tunkea nenäänsä aivan lähelle tyhjennysluukkua, kun betonikaivon voi tarkistaa itselle suotuisasta etäisyydestä.

Kun originaali jätevesiasetus tuli vuonna 2004, niin muoviteollisuus otti asian hoitoonsa. Jätevesiasetuksen uusiminen vuonna 2011 sai monen miettimään muutenkin vaatimusten kohtuullistamista. Alkuaikoina voin tunnustaa, että itsekin betonikaivoja tuli jätettyä vähemmän käyttöön ja suurempi osa uusittiin muovikaivoiksi. Tänä päivänä ajatukseni on hieman toinen. Kaikki mikä on säästettävissä, niin kannattaa säästää. Elinkaarta on kuitenkin olemassa vielä pitkälle kauemmin kuin uudemmilla sisaruksilla.

Muovikaivoissa tulevat ongelmat esiin helpommin: Asennussyvyys on melko rajoitettua, jonka varaan säiliölle annettu takuu perustuu ja muovisäiliön kestävyys roudalle on epävarmempaa kuin betonisäiliön. Montaa betonisäiliötä ei ole edes routaeristetty. Viemärit ovat PVC:tä kemiallisen kestävyytensä vuoksi, mutta puhdistamosäiliöt ja sakokaivot ovat useimmiten polyeteeniä. Fosforinpoistokemikaalit ovat syövyttäviä, joita puhdistamoihin lisätään. Tokihan lisättävä määrä on pieni ja laimenee. Kemikaalit voivat kuitenkin lappoutua mahdollisimman edullisesti koottujen laitteistojen takia säiliöön kokonaisuudessaan. Onhan näitä tapahtunut ja varmaankin voi tapahtua vielä tänäkin päivänä. Itse jätevesiprosessikin ja kaikki se muu ylimääräinen mitä viemäriin lasketaan voi aiheuttaa pitkällä aikavälillä ongelmia materiaaleissa.

 

Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) tulee voimaan 1.9.2014

Syyskuun alusta tulee voimaan uusi ympäristönsuojelulaki. Uusi laki on yleispiirteiltään samanlainen kuin vanha ympäristönsuojelulaki. Muutoksena tulee enemmänkin velvoitteita kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille kuten ympäristölautakunnille. Eli kuntien on laadittava valvontasuunnitelma ympäristöluvanvaraisille laitoksille ja toiminnoille. Samalla se mahdollistaa valvontamaksun perimisen ympäristöluvanvaraisilta toiminnoilta. Alle 10 henkilön yrityksillä valvontamaksun tulee silti olla kohtuullinen. Uudessa laissa valtion viranomaisen käsiteltäviä lupa-asioita siirretään kunnan toimivaltaan, kuten mm. autopurkaamot ja joitain jätteen käsittelyn toimintoja. Kunnalle on annettu laissa lisää velvoitteita lupa-asioiden sähköistämisen edistämisestä ja sähköisten rekisterien päivittämisvelvollisuuksia.

Toimintojen sijoittamisen osalta tulee uuden lain mukana varmasti haasteita. Uudessa ympäristönsuojelulaissa tulee oikeusvaikutteisten kaavojen lisäksi huomioida maakuntakaavan merkinnät. Alueella, jolla on voimassa maakuntakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on katsottava, ettei toiminnan sijoittaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen. Tällöin on otettava huomioon maakunta- ja yleiskaavan esittämistavasta johtuva ohjausvaikutuksen yleispiirteisyys. Yleispiirteisten kaavojen ohjausvaikutus vaihtelee maankäyttömuodoittain. Esimerkiksi virkistyskäyttöä ja luonnonsuojelua koskeva käyttötarkoitus yleensä estää toiminnan sijoittamisen tällaiselle alueelle. Sen sijaan esimerkiksi maa- ja metsätalouteen osoitetulle alueelle aluevarauksen pääkäyttötarkoituksen yhteyteen soveltuvan toiminnan sijoittaminen on mahdollista.

Lisää aiheesta.

Siirry ympäristölupahakemus – välilehdelle.

Kuivakäymälä on asennettu

Separett käymälä asennettu

Sisäkuivakäymälä Separett Villa 9000 asennettuna. Hieman viimeistelyä vailla.

Ensimmäiset käyttökokemukset Separett Villa 9000 erottelevasta kuivakäymälästä ovat olleet hyviä. Käymäläpaketissa saapui 10 kpl kuivakäymäläpusseja joilla pääsi alkuun. Verkkokauppaamme sekakauppa.fi on tulossa pusseja myyntiin. Verkkokaupassamme ovat myös kuivakäymälät. Käymälän käyttö on helppoa: Istu ja tee tarpeesi. Miehet ja pojatkin pissaavat istualtaan. Pissa ohjautuu omaan nestesäiliöönsä ja kiinteä tavara käymälän sisällä olevaan säiliöön, johon kuivakäymäläpussi laitetaan. Pussi vaihdetaan ja laitetaan kompostiin (kompostoituvia pusseja) tai jätesäiliöön. Pissa voidaan käyttää puutarhassa, mutta mikäli ei mökillä ole puutarhaa, niin sen voi kaataa metsäänkin – aina eri paikkaan, jotta ei kuormiteta yhtä paikkaa.

 

Separett käymälän paketissa tullutta tuuletusputkea jatkettiin katon läpi ja siihen tuli ns. hyöteisritilä päähän. Sähkötuuletinta ei vielä toistaiseksi ole otettu käyttöön, mutta silti käymälän tuuletus toimii jo paljon paremmin kuin perinteisen huussin. Se perustuu pitkälti siihen, että kiinteää ja nestemäistä tavaraa ei sekoiteta keskenään ja ne eivät jää muhimaan, haisemaan ja keräämään kärpäsiä.

 

Mikäli sisäkuivakäymälän hankinta on ajankohtaista tai suunnittelette sitä, niin ottakaa yhteyttä minuun tai vierailkaa verkkokaupassamme.

ylös