Ajankohtaista

Uudet aWater-jätevesipuhdistamojen laitesuojat ovat saapuneet

Jätevesien puhdistamojen uudet laitesuojat ovat saapuneet.

Kaikkien jätevesien kaivopuhdistamon laitesuoja. Laitesuoja voidaan jättää maan pinnalle kaivojen viereen tai ison kannen päälle tai kaivaan kaivojen viereen maahan. Betonikaivoihin tai muovikaivoihin (saostuskaivot) tehdään läpiviennit kyljestä, jota kautta ilmastus- ja kemikaalinannosteluletkut ohjataan kaivoihin.

 

Harmaiden jätevesien puhdistamolaitteiden laitesuoja. Laitesuoja voidaan jättää maan pinnalle kaivojen viereen tai ison kannen päälle tai kaivaa kaivojen viereen maahan. Betonisiin tai muovisiin saostuskaivoihin tehdään kylkeen läpivientireikä, jota kautta kaivoon ohjataan ilmastusletku.

 

Jätevesien käsittelylaitteiden laitesuoja huoltoluukulliseen betonikaivoon (harmaille tai kaikille vesille). Laitesuojan kantena toimii olemassa oleva betoninen tai valurautainen kansi. Kansi voidaan tarvittaessa myös uusia. Tämän kannen kanssa ei tarvitse tehdä läpivientejä maassa oleviin saostussäiliöhin.

Tutustuthan aWater-jätevesipuhdistamoihin täältä.

Pohjavesinäytteenotto

Pohjavesinäytteenottoon on hankittu uusi pumppu, jolla voidaan pohjavesinäyte pumpata 24 metristä asti. Pumppu kestää myös kiintoainespitoisempaa vettä. Pumppu soveltuu 50 mm:n kokoisiin pohjavesiputkiin. Meillä on myös kapeampiin putkiin sopiva pumppu erikseen. Pohjavesinäytteenottajalta vaaditaan pääsääntöisesti pätevyyttä.

Ympäristönäytteenotto ja pohjavesinäytteenotto

Yhteystiedot

aWater-saneerauspuhdistamo

Jätevesien puhdistamiseen on saatavissa laitteisto jolla voidaan hyödyntää olemassa olevia sakokaivoja tai puhdistamokaivoja. aWater-saneerauspuhdistamolaitteisto asennetaan siis olemassa oleviin kaivoihin, jolloin säästytään suurilta kaivutöiltä ja investointikuluilta. Laitteisto on yksinkertainen ja sillä saavutetaan jätevesiasetuksen puhdistustehokkuusvaatimus. Tuoteperheen hinnat on päivitetty sivuillemme. aWater-tuoteperheeseen ja hintoihin pääset tutustumaan tämän linkin kautta.

Eräässä kohteessa moduli-imeytyskenttä oli mennyt tukkoon ja muoviset saostuskaivot olivat alkaneet padottamaan. Jätevesijärjestelmää muutettiin siten, että laitteisto asennettiin saostuskaivojen vierelle laitesuojaan, josta tarpeen mukaiset ilmastusputket ja kemikaalin annosteluputket johdettiin saostuskaivoihin. Imeytysputkisto johdettiin jatkoputkella purkukaivoon. Laitesuoja kaivettiin maahan.

aWater-puhdistamolaitteen asennus muovikaivoihin

Eräässä toisessa kohteessa viemäri tuli suhteellisen syvällä, jolloin harmaille vesille ei ollut soveltuvaa valmispuhdistamoa markkinoilla. Kohteeseen ei myöskään ollut tilaa rakentaa maaperäkäsittelykenttää. aWater-harmaavesipuhdistamo Grey Air rakennettiin paikanpäällä rakennettaviin saostuskaivoihin ja samalla laitteet asennettiin betoniseen laitesuojaan kaivojen viereen.

 

Laitesuoja maan päällä


aWater harmaavesipuhdistamo betonikaivoista paikan päällä rakennettuna

Jätevesien käsittelyn muutokset

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn osalta tulee voimaan 3.4.2017

Jätevesiasetuksen säännöksiä on siirretty ympäristönsuojelulakiin, kuten mm. kuormitusluku ja mitoitusperusteet. Yleissääntö on edelleen, että kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että talousjätevesien käsittelyä varten kiinteistöllä on kohteeseen soveltuva jätevesien käsittelyjärjestelmä. Käsittelyjärjestelmän soveltuvuutta arvioitaessa otetaan huomioon kiinteistön käytön aiheuttama käsittelemättömästä jätevedestä aiheutuva kuormitus, ympäristön pilaantumisen vaara ja muun jätevesijärjestelmän ominaisuudet, kiinteistön sijainti vesistön tai meren läheisyydessä tai vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella ja muut ympäristöolosuhteet. Suunnittelijalle ja rakentajallekin on annettu vastuuta uudelleen muokatussa säännöksessä, jossa kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmä on suunniteltava ja rakennettava ja sitä on ylläpidettävä siten, että perustason puhdistusvaatimus täyttyy.

Perustason puhdistusvaatimus: Ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään 80 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään 30 prosenttia verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan edelleen antaa tarkempia säännöksiä mm. jätevesijärjestelmän suunnittelusta, käytöstä ja huollosta.

Uudet jätevesien puhdistustehovelvoitteet: Aikataulu ja kiinteistöt, joita aikataulu koskee

Perustason puhdistusvaatimuksen toimeenpano rannalla ja pohjavesialueella kuuluu seuraavasti: Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai merestä olevalla alueella tai vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella ennen vuotta 2004 voimassa olleisiin rakentamisajankohdan mukaisiin vaatimuksiin tai myönnettyyn rakennuslupaan perustuva jätevesien käsittelyjärjestelmä täyttää perustason puhdistusvaatimuksen. Etäisyys on määritettävä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta sitä lähinnä sijaitsevan sellaisen rakennuksen, jossa muodostuu talousjätevesiä, seinään.

Jätevesien käsittelyjärjestelmä, joka on tehty ennen vuotta 2004 rakentamisajankohtanaan voimassa olleiden vaatimusten tai myönnetyn rakennusluvan mukaisesti ja joka sijaitsee edellä mainitun mukaisella ranta-alueella tai pohjavesialueella, on saatettava jätevesistä säädetyn mukaiseksi viimeistään 31 lokakuuta 2019.

Rakentamisetoimenpiteen myötä tehostettavat jätevesikohteet

Muualla kuin pohjavesialueella tai ranta-alueella olevilla alueilla jätevesien käsittelyjärjestelmän korjaus- ja muutostyössä huolehditaan siitä, että perustason puhdistusvaatimus täyttyy, kun kiinteistöllä:

  • rakennetaan vesikäymälä tai tehdään vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan; tai
  • tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö.

Kiinteistöillä on myös huolehdittava siitä, että kiinteistöä ylläpidetään siten, että perustason puhdistusvaatimus täyttyy tehtyjen toimenpiteiden jälkeenkin.

Kunnan ympäristönsuojelumääräykset

Kuitenkin edellä todetusta poiketen kiinteistön jätevesijärjestelmän on täytettävä perustasoa ankarampi puhdistusvaatimus, jos siitä muualla laissa säädetään tai lain nojalla säädetään tai määrätään.  Vastaavasti kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa perustason puhdistusvaatimusta ankarampia vaatimuksia, jos ne ovat perusteltuja paikallisten ympäristöolosuhteiden vuoksi. Kunnan ympäristönsuojelumääräykset tulevat sovellettavaksi samassa yhteydessä, kun lakiin perustuva talousjätevesien perustason puhdistusvaatimuskin tulee täyttää. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen näistä kunnallisista määräyksistä. Kunnan ympäristönsuojelumääräykset ovat asetuksia alemmanasteista sääntelyä. Tästä syystä lain tai asetuksen kanssa ristiriitaisia määräyksiä ei tule antaa. Lain tai asetuksen vastaisia määräyksiä ei myöskään saa soveltaa. Kunnan ympäristönsuojelumääräyksillä ei voida muun muassa luoda uusia menettelyjä tai velvoitteita, ellei ole annettu valtuutusta laissa. Määräykset voivat olla lakia ja asetusta tiukempia, jos vain näin voidaan estää ympäristön pilaantuminen esimerkiksi paikallisesti pilaantumisherkällä alueella.

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

Poikkeaminen voidaan myöntää viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Myönnetty lupa myös raukeaa, jos kiinteistön käyttö muuttuu siten että kuormitus lisääntyy tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu.

Poikkeamisen myöntämisen edellytyksenä on, että ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on kiinteistön käyttö huomioon ottaen pidettävä huomattavan vähäisenä verrattuna käsittelemättömän jäteveden aiheuttamaan kuormitukseen tai käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. Arvioitaessa toimien kohtuuttomuutta kiinteistön haltijan kannalta otetaan huomioon

  • kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella;
  • kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät;
  • kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste.

Jätevesisuunnitelma

Kiinteistön omistajan on huolehdittava, että talousjätevesijärjestelmästä laaditaan jätevesisuunnitelma silloin, kun järjestelmä rakennetaan tai olemassa olevan järjestelmän toimintaa tehostetaan. Jätevesijärjestelmää koskeva suunnitelma on liitettävä maankäyttö- ja rakennuslain nojalla tehtävään lupahakemukseen (toimenpidelupahakemus tai rakennuslupahakemus). Jätevesisuunnitelmassa on oltava riittävät lähtötiedot perustana jätevesien käsittelyjärjestelmän mitoitukselle, rakenteelle, toimintaperiaatteelle, arvio saavutettavasta käsittelytuloksesta ja jätevesien ympäristökuormituksesta sekä muut järjestelmän rakentamiseksi, käyttämiseksi ja valvomiseksi tarpeelliset tiedot.

Ikävapautus

Jätevesien puhdistustehovaatimusta ei sovelleta edelleenkään sellaisiin kiinteistöihin, joilla jätevedet eivät aiheuta ympäristön pilaantumisen vaaraa ja kiinteistöllä vakituisesti asuva haltija tai haltijat ovat viimeistään 9.3.2011 täyttäneet 68 vuotta.

 

Hevosenlannan poltto helpottuu

Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö tiedottivat 18.1.2017, että EU-asetuksen muutoksen myötä tuotantoeläinten lannanpoltto sallitaan jatkossa ilman jätteenpolttolupaa. Tiedotteen mukaan Suomi on ajanut aktiivisesti etenkin hevosenlannan polttoa koskevia helpotuksia EU-lainsäädäntöön, ja tavoite hevosenlannan hyödyntämisestä energianlähteenä on kirjattu myös hallitusohjelmaan. Tähän asti lainsäädäntö ei ole sallinut hevosenlannan polttoa jätteenpolttolaitoksia lukuun ottamatta missään EU-maassa.

Tuotantoeläinten lannanpolttoa koskeva Euroopan unionin asetusmuutos hyväksyttiin EU:ssa 17.1., jonka myötä hevosenlannan poltto tulee mahdolliseksi tavanomaisissa polttolaitoksissa. Tällöin lantaa polttavat laitokset voidaan hyväksyä sivutuotelainsäädännön vaatimusten mukaisesti, eikä laitosten tarvitse täyttää jätteenpolttolainsäädännön vaatimuksia.

Luonnonvarakeskuksen mukaan talleista noin 70 prosenttia levittää lannan peltoon. Hevosenlannan muita hyötykäyttömahdollisuuksia selvitetään myös maa- ja metsätalousministeriön rahoittamalla Hevosenlanta hyötykäyttöön -hankkeella osana hallituksen kiertotalouden kärkihanketta.

Lannanpolttoa säätelee sivutuotelainsäädännön lisäksi kansallinen ympäristönsuojelulainsäädäntö ja useimpia laitoksia koskee valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista. Lannanpolttoa koskeva sivutuote- ja ympäristölainsäädäntö on tällä hetkellä osin päällekkäistä ja toimivaltaisia viranomaisia on useita.

Tiedotteen mukaan maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö selvittävät yhdessä menettelyjä sekä tarvittavia lainsäädäntömuutoksia, joilla lannanpolton hyväksymismenettelyt saadaan mahdollisimman selkeiksi ja sujuviksi. Nyt hyväksytty EU-asetuksen muutos astuu voimaan kevään 2017 aikana. Kotimaiseen lainsäädäntöön tarvittaviin muutostöihin ryhdytään  ministeriöiden mukaan välittömästi.

Ympäristöministeriö on antanut uuden ehdotuksensa jätevesisääntelystä lausunnolle

Luonnoksessa ympäristönsuojelulain muuttamiseksi jätevesien käsittelyä lievennetään siten, että ranta-alueilla, joka on 100 metrin vyöhyke, ja pohjavesialueilla tulee noudattaa jätevesisaneerauksen määräaikaa olemassa olevilla kiinteistöillä. Muilla kiinteistöillä jätevesijärjestelmä tarvitsee rakentaa tai saneerata vain, mikäli muunlaista remonttia, korjausta tai uudisrakennusta, on tulossa.

Luonnosehdotus on nähtävissä YM:n ajankohtaistiedostussivulla.

Hajajätevesityöryhmältä kolme vaihtoehtoa

Haja-asutusalueiden jätevesilainsäädäntöön muutoksia valmistellut työryhmä ehdottaa kolmea eri vaihtoehtoa vaatimusten kohtuullistamiseksi. Niin sanotun hajajätevesi-työryhmän toimeksiantoa tarkennettiin 26.6.2015 sisältämään hallitusohjelman kirjaus hajajätevesien sääntelyn tarkistamisesta. Työryhmä luovutti raporttinsa 4.11.2015 maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle. Mahdolliset lainsäädäntömuutokset koskevat ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä.

Ensimmäinen vaihtoehto

Työryhmän ensimmäinen vaihtoehto noudattaa hallitusohjelman linjausta. Siinä ennen vuotta 2004 rakennetuilla kiinteistöillä jätevesijärjestelmä täytyisi uusia vain silloin, kun kiinteistöllä tehdään muutakin rakennuslupaa edellyttävää remonttia. Tämä koskisi alueita, jotka eivät ole pilaantumiselle herkkiä. Ympäristönsuojelulakiin kirjattaisiin kriteerit pilaantumiselle herkistä alueista, kuten pohjavesialueista ja rannoista, mutta kunnille jäisi valta määritellä herkät alueet määräyksissään, joko velvoitettuina tai vapaaehtoisesti.

Toinen vaihtoehto

Myös toinen vaihtoehto on hallitusohjelman linjauksen mukainen. Se poikkeaa ensimmäisestä vaihtoehdosta siinä, että yksityiskohtaiset kriteerit pilaantumiselle herkistä alueista kirjattaisiin suoraan ympäristönsuojelulakiin. Kriteereissä määriteltäisiin pohjavesialueet ja vähimmäisetäisyys vesistöihin. Lisäksi etäisyys naapuriin ja tulvariskialueisiin otettaisiin huomioon. Pilaantumiselle herkillä alueilla riittäisivät nykyiset vähimmäisvaatimukset jätevesien puhdistustasolle. Kunta voisi määräyksillään tiukentaa vaatimuksia, jotka liittyvät esimerkiksi etäisyyksien määrittelyyn ja puhdistusvaatimustasoon.

Kolman vaihtoehto

Työryhmän esittämä kolmas vaihtoehto koskee jätevesiasetuksen poikkeamissäännöksen väljentämistä. Poikkeamissäännökset tarkoittavat esimerkiksi kiinteistönhaltijan korkeaa ikää tai työttömyyttä, joiden vuoksi voi saada vapautuksen tai määräaikaisen poikkeaman vaatimusten noudattamisesta. Kolmannessa vaihtoehdossa ympäristönsuojelulakia muutettaisiin siten, että ympäristövaatimukset ja kiinteistön omistajaan liittyvät edellytykset erillisinäkin riittäisivät poikkeamisen myöntämiseen. Tällöin esimerkiksi pitkäaikainen työttömyys riittäisi perusteeksi soveltaa poikkeamissäännöstä. Lisäksi säännökseen lisättäisiin kiinteistön alhainen asukasmäärä perusteeksi harkita poikkeamisen myöntämistä määräajaksi. Kolmatta vaihtoehtoa voitaisiin käyttää myös yhdessä kahden muun vaihtoehdon kanssa.

Lopuksi

Työryhmä ei asettanut valmistelemaansa kolmea vaihtoehtoa paremmuusjärjestykseen. Kaikkiin vaihtoehtoihin liittyen työryhmä ehdottaa, että otettaisiin käyttöön palkkiokokeilun kaltainen kannustin jätevesijärjestelmien uudistamiseen ja kotitalousvähennykseen sisällytettäisiin myös koko suunnittelutyön osuus.

Säädösmuutosten jatkovalmistelua varten tehty vaihtoehtojen vaikutusten arviointi on raportin keskeistä sisältöä. Lisäksi työryhmä otti kantaa muihin tehtäviinsä kuuluneisiin asioihin. Näitä ovat neuvonnan kehittäminen, kansalaisten oikeusturva, kuluttajansuoja ja vesihuoltolain tarkistamistarpeet.

Työryhmän tavoitteena on, että haja-asutuksen jätevesien käsittelyvaatimukset voidaan kohtuullistaa siten, että jatkuvia säädösten muutostarpeita ei enää ole. Tilanne on saatava vakiintumaan niin kiinteistönomistajien, viranomaisten kuin alan yrittäjienkin kannalta.

Raportti on kokonaisuudessaan luettavissa täällä.

ylös