Hevosenlannan poltto helpottuu

Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö tiedottivat 18.1.2017, että EU-asetuksen muutoksen myötä tuotantoeläinten lannanpoltto sallitaan jatkossa ilman jätteenpolttolupaa. Tiedotteen mukaan Suomi on ajanut aktiivisesti etenkin hevosenlannan polttoa koskevia helpotuksia EU-lainsäädäntöön, ja tavoite hevosenlannan hyödyntämisestä energianlähteenä on kirjattu myös hallitusohjelmaan. Tähän asti lainsäädäntö ei ole sallinut hevosenlannan polttoa jätteenpolttolaitoksia lukuun ottamatta missään EU-maassa.

Tuotantoeläinten lannanpolttoa koskeva Euroopan unionin asetusmuutos hyväksyttiin EU:ssa 17.1., jonka myötä hevosenlannan poltto tulee mahdolliseksi tavanomaisissa polttolaitoksissa. Tällöin lantaa polttavat laitokset voidaan hyväksyä sivutuotelainsäädännön vaatimusten mukaisesti, eikä laitosten tarvitse täyttää jätteenpolttolainsäädännön vaatimuksia.

Luonnonvarakeskuksen mukaan talleista noin 70 prosenttia levittää lannan peltoon. Hevosenlannan muita hyötykäyttömahdollisuuksia selvitetään myös maa- ja metsätalousministeriön rahoittamalla Hevosenlanta hyötykäyttöön -hankkeella osana hallituksen kiertotalouden kärkihanketta.

Lannanpolttoa säätelee sivutuotelainsäädännön lisäksi kansallinen ympäristönsuojelulainsäädäntö ja useimpia laitoksia koskee valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista. Lannanpolttoa koskeva sivutuote- ja ympäristölainsäädäntö on tällä hetkellä osin päällekkäistä ja toimivaltaisia viranomaisia on useita.

Tiedotteen mukaan maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö selvittävät yhdessä menettelyjä sekä tarvittavia lainsäädäntömuutoksia, joilla lannanpolton hyväksymismenettelyt saadaan mahdollisimman selkeiksi ja sujuviksi. Nyt hyväksytty EU-asetuksen muutos astuu voimaan kevään 2017 aikana. Kotimaiseen lainsäädäntöön tarvittaviin muutostöihin ryhdytään  ministeriöiden mukaan välittömästi.