Kiviteollisuuden kehityshankkeessa parhaat ympäristökäytännöt selvitetään

Luonnonkivituotannon parhaat ympäristökäytännöt (BEP – Best Environmental Practice) selvitetään kiviteollisuuden käynnistämässä hankkeessa. Hanke on käynnistetty kesällä 2013. Mukana hankkeessa ovat Geologian tutkimuskeskus ja Suomen ympäristökeskus. Hankkeessa syntyy analyysi luonnonkivituotannon ympäristövaikutuksista ja niiden hallinnassa käytettävistä parhaista käytännöistä.

Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnan tulee täyttää parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset (BAT – Best Available Technologies). BEP eli parhaat ympäristökäytännöt sisältyvät parhaan tekniikan ajatteluun. Tänä päivänä ympäristölupahakemuksissa parhaisiin käytäntöihin ja tekniikoihin kiinnitetään entistä enemmän huomiota. 

Toiminnan eri vaiheisiin ja osa-alueisiin liittyvät käytännöt analysoidaan ja tämän perusteella hahmotellaan parhaat käytännöt alan ympäristömyötäisyyden ja ympäristövaikutusten hallintaa varten. Erityisesti selvitetään tarvittavat ympäristöselvitykset lupaprosesseja varten. Ympäristövaikutuksista tarkastellaan pohja- ja pintavesivaikutuksia, meluvaikutuksia, tärinävaikutuksia, säteilyvaikutuksia, pölyvaikutuksia, sivutuotteita ja jätteitä, maisemointia, louhimoitten jälkikäyttöä ja luonnonkiven elinkaarta.

Hankkeen tulokset tullaan esittämään dokumenttina, joka on saatavana sekä web -julkaisuna että painettuna kirjana. Dokumentti tullaan julkaisemaan Suomen Ympäristökeskuksen julkaisusarjassa hankkeesta kertovan lehdistötiedotteen mukaan. Luonnonkivituotannon parhaat ympäristökäytännöt –hanketta tukevat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahaston tuella 50 000 euroa ja K.H. Renlundin säätiö tuella 10 000 euroa. Hanke päättyy lokakuussa 2014.

Lähde: Finestone, Suomalaiset luonnonkiviyritykset.

Tutustu ympäristölupaprosessiin tai maa-aineslupaprosessiin.