Hajajätevesiasetuksen muutokset

Uudet säädökset talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla ovat tulleet voimaan maaliskuussa 2011:

  • Nyt ympäristönsuojelulaissa korostetaan, että kiinteistöllä tulee olla jätevesijärjestelmä, joka soveltuu käyttökohteeseensa.
  • Jätevesijärjestelmän uusimisesta tulee olla laadittuna rakennuslupahakemukseen liitettävä jätevesisuunnitelma, joka täyttää asetuksen vaatimukset.
  • Rakennussäädösten mukaan suunnittelijoilta vaaditaan riittävää pätevyyttä suunnitelman tekemiseksi.
  • Puhdistustehovaatimuksia orgaanisen aineen, kokonaistypen ja kokonaisfosforin osalta lievennettiin ja se voi vaikuttaa kiinteistökohtaiseen jätevesijärjestelmän valintaan.
  • Selvitys tulee olla silloin, kun jätevedet johdetaan puhdistamatta maahan.
  • Nyt uusituillakin säädöksillä voidaan hakea jopa viiden vuoden lisäaikaa jätevesijärjestelmän uusimisvelvoitteisiin, kun tietyt edellytykset täytetään.
  • Ns. ikävapautukseen voivat päästä ne jotka ovat täyttäneet 68 vuotta 9.3.2011 mennessä.
  • Kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät tulee saattaa tämän uuden asetuksen vaatimusten mukaiseen kuntoon viidessä vuodessa asetuksen voimaantulosta eli 15.3.2016 mennessä.

Pyydä meiltä arviota kohteeseenne, mikäli mietitte tarvitaanko jätevesisuunnittelua, vapautusta, lisäaikaa tai tulkintaa säädöksistä. Jätevesisuunnittelijamme tekee jätevesisuunnittelun ja jätevesiselvityksen tai lausunnot yli kymmenen vuoden kokemuksella ja ammattitaidolla. Kokemuksemme on muodostunut jäteveden prosessitekniikan laajoista opinnoista, viranomaiskokemuksesta, lupa-asioista, suunnittelusta, toteutuksesta ja myynnistä sekä markkinoinnista. Lisäksi meiltä löytyy korkein FISE:n myöntämä henkilöpätevyys jätevesisuunnitteluun.