Ympäristösuunnittelu ja -konsultointi

YIP Ym­pä­ris­töin­si­nöö­ri­pal­ve­lut Oy on vuon­na 2005 pe­rus­tet­tu ympäristöinsinööritoimisto, ympäristösuunnittelu ja -konsultointiyritys.

Olem­me asian­tun­ti­joi­ta jä­te­ve­sien kä­sit­te­ly­pro­ses­seis­sa ja jätevesisuun­nit­te­lus­sa asuin­jä­te­ve­sis­tä elin­kei­noi­hin ja pro­ses­si­ve­siin, hulevesisuunnittelussa, ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­muk­sis­sa ja maa-aineslupahakemuksissa. Insinööritoimistomme hoitaa ammattitaidolla ympäristöalan suunnitelmat, selvitykset, hakemukset, lausun­not, il­moi­tuk­set ja oi­kai­su­vaa­ti­muk­set.

Ota yh­teyt­tä ja ky­sy li­sää pal­ve­luis­tam­me.

Esite

Myynnistä ja suunnitelmista vastaa Milla Siiri.